سرویس ها

🔹 ممبر کانال | تلگرام 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
739 👤- ممبر فیک کانال [ ارزان ] توضیحات 13,500  تومان 10000/4000 فعال
689 👤 - ممبر کانال [ میکس - هیدن ] توضیحات 15,000  تومان 10000/4000 فعال
690 👤 - ممبر کانال [ نیترو - اجباری ] توضیحات 15,000  تومان 10000/100 فعال
663 👤 - ممبر اسپید [ واقعی ] توضیحات 16,000  تومان 12000/2000 فعال
832 👤 - ممبر اد اجباری [ سرور جدید ] توضیحات 18,000  تومان 10000/100 فعال
809 💤 - ممبر فیک کانال [ پرسرعت ] توضیحات 20,000  تومان 100000/2000 فعال
586 💤-ممبر فیک کانال [ میکس ] توضیحات 20,500  تومان 100000/2000 فعال
582 👤 - ممبر هیدن کانال [ میکس ] توضیحات 22,000  تومان 100000/2000 فعال
738 👤- ممبر اجباری کانال [ ویودار ] توضیحات 23,000  تومان 100000/2000 فعال
587 ⭐️ - ممبر ستاره کانال [ اجباری - ایرانی ] توضیحات 25,000  تومان 15000/3000 فعال
589 👩🏻 - ممبر ادد اجباری خانم توضیحات 28,000  تومان 500000/1000 فعال
588 🔒-اد قفلی کانال [ سرور دو ] توضیحات 35,000  تومان 250000/1000 فعال
827 👤 - ممبر میکس کانال [ نوترینو - آنی ] توضیحات 35,000  تومان 20000/500 فعال
590 📌- ممبر دائمی کانال [ بدون ریزش ] توضیحات 50,000  تومان 850000/500 فعال
592 💠- ممبر پاپ آپ [ سرور اول ] توضیحات 75,000  تومان 100000/1000 فعال
593 💠- ممبر پاپ آپ [ برترین ] توضیحات 100,000  تومان 100000/1000 فعال
594 👥 - ممبر اختیاری کانال [ آپلودر ] توضیحات 100,000  تومان 100000/100 فعال
813 🙎🏻♀ - ممبر پاپ آپ کانال [ خانم ] توضیحات 100,000  تومان 100000/1000 فعال
🔸 ممبر گروه | تلگرام 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
741 👤- ممبر فیک گروه [ ارزان ] توضیحات 13,500  تومان 30000/3000 فعال
805 👤 - ممبر ایرانی گروه [ واقعی ] توضیحات 20,000  تومان 200000/1000 فعال
807 💤 - ممبر فیک گروه [ پرسرعت ] توضیحات 20,000  تومان 100000/1000 فعال
597 💤-ممبر فیک گروه [ ریزش کم ] توضیحات 21,000  تومان 100000/500 فعال
830 👤 - ممبر اد هیدن گروه [ سرور فست ] توضیحات 22,000  تومان 100000/1000 فعال
834 👤 - ممبر اد لیست گروه [ سرور دوم ] توضیحات 22,000  تومان 200000/5000 فعال
804 👤 - ممبر ادلیست گروه [ فول واقعی ] توضیحات 25,000  تومان 200000/1000 فعال
599 🌟 - ممبر ادد اجباری [ ایرانی - ویژه ] توضیحات 25,000  تومان 200000/1000 فعال
806 👤 - ممبر هیدن گروه [ میکس ] توضیحات 25,000  تومان 100000/1000 فعال
828 👤 - ممبر میکس گروه [ نوترینو - آنی ] توضیحات 25,000  تومان 10000/100 فعال
602 🔰 -ممبر فوق کیفیت [ آلفا ] توضیحات 27,000  تومان 30000/1000 فعال
603 👩🏻 - ممبر اجباری خانم [ گروه ] توضیحات 30,000  تومان 2000000/500 فعال
601 👭 - ممبر واقعی گروه [ دختر ] توضیحات 30,000  تومان 50000/1000 فعال
600 🔥-ممبر واقعی ایرانی [ دارای چت ] توضیحات 32,000  تومان 200000/1000 فعال
605 ✅ - ممبر ویژه گروه [ افزایش بازدهی ] توضیحات 50,000  تومان 5000000/1000 فعال
606 🛍 - ممبر فروشگاهی گروه [ با کیفیت ] توضیحات 50,000  تومان 850000/1000 فعال
607 👥 - ممبر اختیاری گروه [ آپلودر ] توضیحات 100,000  تومان 100000/100 فعال
808 🙎🏻‍♀ - ممبر خانم گروه [ 100% خانم ] توضیحات 100,000  تومان 20000/500 فعال
985 👤 - ممبر گروه به گروه [ ایرانی ] توضیحات 100,000  تومان 50000/1000 فعال
🔹 تلگرام | سایر خدمات 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
770 👁 - بازدید تک پست [ ارزان ] توضیحات 250  تومان 1000000/100 فعال
608 👁-بازدید [ تک پست ] توضیحات 350  تومان 1000000/100 فعال
769 👁 - بازدید تک پست [ ایرانی ] توضیحات 700  تومان 150000/250 فعال
652 📲 - اشتراک گذاری پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 فعال
609 👁-بازدید [ 5 پست اخر ] توضیحات 2,500  تومان 100000/100 فعال
610 👁-بازدید [ 10 پست اخر ] توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
621 📱-ری اکشن پست | جشن [ 🎉 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
627 📱-ری اکشن پست | استفراغ [ 🤮 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
626 📱-ری اکشن پست | پــو [ 💩 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
624 📱-ری اکشن پست | خنده [ 😁 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
622 📱-ری اکشن پست | چشم قلبی [ 😍 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
625 📱-ری اکشن پست | غمگین [ 😢 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
620 📱-ری اکشن پست | آتش [ 🔥 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
618 📱-ری اکشن پست | دیس لایک [ 👎 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
617 📱-ری اکشن پست | لایک [ 👍 ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
619 📱-ری اکشن پست | قلب [ ❤ ] توضیحات 5,000  تومان 1000000/20 فعال
628 ✅ - میکس ری اکشن [ پست مثبت ] توضیحات 6,000  تومان 1000000/20 فعال
629 ❎ - میکس ری اکشن [ پست منفی ] توضیحات 6,000  تومان 1000000/20 فعال
756 📱-ری اکشن پست | مـوز [ 🍌 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
752 📱-ری اکشن پست | نوشیدنی [ 🍾 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
753 📱-ری اکشن پست | لـب قرمز [ 💋 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
754 📱-ری اکشن پست | خواب آلود [ 🥱 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
763 📱-ری اکشن پست | عینـکی [ 🤓 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
755 📱-ری اکشن پست | در به داغون [ 🥴 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
762 📱-ری اکشن پست | خوابـیده [ 😴 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
757 📱-ری اکشن پست | قلب شکسته [ 💔 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
758 📱-ری اکشن پست | پوکـر [ 😐 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
761 📱-ری اکشن پست | مـاه سیاه [ 🌚 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
760 📱-ری اکشن پست | حیلـه گری [ 😈 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
750 📱-ری اکشن پست | مـدال [ 🏆 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
759 📱-ری اکشن پست | انگشت میانه [🖕🏻] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
751 📱-ری اکشن پست | توت فرنگی [ 🍓 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
764 📱-ری اکشن پست | گِـریان [ 😭 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
749 📱-ری اکشن پست | صاعقه [ ⚡️ ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
748 📱-ری اکشن پست | هات داگ [ 🌭 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
747 📱-ری اکشن پست | دلقــک [ 🤡 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
746 📱-ری اکشن پست | پرنده [ 🕊 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
765 📱-ری اکشن پست | روح معلـق [ 👻 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
766 📱-ری اکشن پست | مرد مهنـدس [ 👨🏻‍💻 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
767 📱-ری اکشن پست | دو چشـمی [ 👀 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
768 📱-ری اکشن پست | کدو هالوین [ 🎃 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
623 📱-ری اکشن پست | وحشت [ 😱 ] توضیحات 7,000  تومان 1000000/20 فعال
611 👁-بازدید [ 20 پست اخر ] توضیحات 7,500  تومان 100000/100 فعال
743 📱-ری اکشن پست | خنده شدید [ 🤣 ] توضیحات 7,500  تومان 500000/100 فعال
695 📱-ری اکشن پست | تأیید [ 👌🏻 ] توضیحات 8,000  تومان 1000000/15 فعال
694 📱-ری اکشن پست | نهنگ [ 🐳 ] توضیحات 8,000  تومان 1000000/15 فعال
696 📱-ری اکشن پست | صــد [ 💯 ] توضیحات 8,000  تومان 1000000/15 فعال
612 👁-بازدید [ 30 پست اخر ] توضیحات 9,800  تومان 100000/100 فعال
745 ✅ - میکس ری اکشن منفی [ پرمیوم ] توضیحات 12,000  تومان 100000/10 فعال
613 👁-بازدید [ 40 پست اخر ] توضیحات 12,000  تومان 100000/100 فعال
614 👁-بازدید [ 50 پست اخر ] توضیحات 15,000  تومان 100000/100 فعال
744 ✅ - میکس ری اکشن مثبت [ پرمیوم ] توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
615 👁-بازدید [ 100 پست اخر ] توضیحات 25,000  تومان 100000/100 فعال
616 ❤ - لایک ، نظرسنجی ، رای توضیحات 39,000  تومان 100000/10 فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | فالوور 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
852 💰 - فالوور ارزان میکس [ اقتصادی ] توضیحات 4,000  تومان 20000/10 فعال
836 💤 - فالوور فیک [ سرور فست ] توضیحات 4,500  تومان 10000/10 فعال
837 💤 - فالوور فیک [ آنی | سرور شتاب ] توضیحات 8,000  تومان 500000/10 فعال
37 🔰- فالوور میکس [ سرور دوم ] توضیحات 10,000  تومان 20000/10 فعال
710 👤 - فالوور فول پروفایل [ استارت آنی ] توضیحات 12,500  تومان 5000/10 فعال
709 👤 - فالوور 40% ایرانی [ استارت آنی ] توضیحات 13,000  تومان 50000/100 فعال
43 🚀 - فالوور اسپید واقعی [ 70% ایرانی ] توضیحات 15,000  تومان 25000/100 فعال
711 👤 - فالوور میکس [ ترکی + ایرانی ] توضیحات 17,325  تومان 30000/100 فعال
45 👥-فالوور 80% ایرانی [ واقعی ] توضیحات 18,500  تومان 20000/100 فعال
46 🏅- فالوور گلد ایرانی [ واقعی ] توضیحات 20,000  تومان 20000/100 فعال
851 👤 - فالور واقعی میکس [ بدون ریزش ] توضیحات 25,000  تومان 5000000/50 فعال
712 ❌ - فالوور میکس [ ریزش 1% ] توضیحات 30,000  تومان 10000/200 فعال
49 ✔ - فالوور ممتاز ایرانی [ لایک خور ] توضیحات 75,000  تومان 90000/100 فعال
50 🌟 - فالوور ایرانی ستاره [ فعال ] توضیحات 80,000  تومان 100000/100 فعال
846 👤 - فالوور فول پروفایل [ 100% ایرانی ] توضیحات 85,000  تومان 10000/100 فعال
51 ⚜- فالوور گلد ایرانی [ کیفیت تضمینی ] توضیحات 99,000  تومان 500000/100 فعال
853 🇮🇷 - فالوور 100% ایرانی + لایک توضیحات 120,000  تومان 10000/100 فعال
🔹 خدمات اینستاگرام | لایک 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
62 ❤- لایک میکس [ مخلوط ] توضیحات 3,000  تومان 300000/10 فعال
63 ❤- لایک خارجی [ آنی ] توضیحات 5,000  تومان 500000/10 فعال
66 ❤- لایک اینستاگرام [ Reels ] توضیحات 5,000  تومان 300000/10 فعال
854 ❤️ - لایک واقعی [ استوری دار ] توضیحات 5,500  تومان 500000/100 فعال
69 ❤- لایک ایرانی [ با کیفیت ، پرسرعت ] توضیحات 6,500  تومان 10000/10 فعال
640 ❤ - لایک بدون ریزش [ خانم ] توضیحات 6,500  تومان 50000/10 فعال
707 ❤ - لایک فوق سرعت [ میکس ] توضیحات 8,000  تومان 10000/10 فعال
654 ❤ - لایک استوری [ تک پست ] توضیحات 13,000  تومان 100000/100 فعال
847 ❤ - لایک 100% ایرانی [ سرور شتاب ] توضیحات 14,000  تومان 5000/100 فعال
78 💗 - لایک لایو اینستاگرام توضیحات 16,000  تومان 50000/100 فعال
80 ❤- لایک کامنت اینستاگرام توضیحات 19,850  تومان 10000/10 فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | بازدید 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
814 👁 - بازدید پست [ REELS ] توضیحات 99  تومان 10000000/100 فعال
824 👁 - بازدید پست [ VIP - سرور دوم ] توضیحات 100  تومان 4000000/100 فعال
826 👁 - بازدید پست [ VIP - سرور سوم ] توضیحات 150  تومان 1000000/100 فعال
825 👁 - بازدید پست [ VIP | سرور سوم ] توضیحات 150  تومان 500000000/100 فعال
831 👁 - بازدید IGTV [ استارت آنی ] توضیحات 300  تومان 100000000/100 فعال
823 👁 - بازدید پست VIP [ همه فرمت ها ] توضیحات 300  تومان 10000000/100 فعال
67 👁 - بازدید استوری [ ارزان - سریع ] توضیحات 350  تومان 1000000/10 فعال
858 👁 - بازدید استوری [ سرور فست ] توضیحات 500  تومان 500000/10 فعال
139 👁 - بازدید استوری [ تمام استوریها ] توضیحات 600  تومان 5000/100 فعال
60 👁 - بازدید تمام استوری ها توضیحات 1,500  تومان 20000/10 فعال
988 👁 - بازدید استوری [ سرور سوم ] توضیحات 1,500  تومان 2000000/10 فعال
706 👁 - بازدید واقعی پست [ آنی ] توضیحات 3,000  تومان 100000/100 فعال
708 👁 - بازدید استوری [ فوق سرعت ] توضیحات 4,000  تومان 15000/100 فعال
73 👁 - بازدید پست اینستاگرام [ VIP ] توضیحات 4,000  تومان 1000000000/100 فعال
822 👁 - بازدید استوری اینستاگرام [ خانم ] توضیحات 7,000  تومان 10000/10 فعال
987 👁 - بازدید استوری [ سرور دوم ] توضیحات 8,000  تومان 500000/100 فعال
716 👁 - بازدید هایلایت [ سریع ] توضیحات 95,000  تومان 300000/20 فعال
🔹 خدمات اینستاگرام | کامنت 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
79 💬- کامنت [ رندوم _ ارزان ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
82 💬 -کامنت اینستاگرام [ اسپید ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
83 💬- کامنت [ تعریف از یک پست ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
84 💬- کامنت [ تبریک تولد ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
85 💬- کامنت [ احوال پرسی ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
87 💬- کامنت [ تعریف از کالای فروشگاهی ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
816 💬- کامنت ایرانی [ متن دلخواه ] توضیحات 35,000  تومان 100000/5 فعال
820 💬- کامنت ویژه بانوان [ تبریک تولد ] توضیحات 35,000  تومان 10000/10 فعال
821 💬- کامنت ویژه آقایان [ تبریک تولد ] توضیحات 35,000  تومان 10000/5 فعال
857 💬 - کامنت ایرانی رندوم [ سرور شتاب ] توضیحات 35,000  تومان 150000/1 فعال
89 💬- کامنت مخلوط [ فارسی ، انگلیسی ، ایموجی ] توضیحات 38,000  تومان 10000/10 فعال
817 💬- کامنت ویژه بانوان [ تعریف از شخص ] توضیحات 38,000  تومان 10000/10 فعال
818 💬- کامنت ویژه آقایان [ تعریف از شخص ] توضیحات 38,000  تومان 200/10 فعال
819 💬- کامنت رندوم [ فارسی - واقعی ] توضیحات 40,000  تومان 10000/10 فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | سایر🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
52 📲-ذخیره پست [ فوق ارزان ] توضیحات 199  تومان 10000000/10 فعال
720 ✅ - سیو پست [ ایرانی - آنی ] توضیحات 400  تومان 100000/10 فعال
850 ♻ - ایمپرشن واقعی [ استارت آنی ] توضیحات 1,500  تومان 1000000/100 فعال
568 👁 - بازدید استوری [ الماس ] توضیحات 2,000  تومان 50000/100 فعال
721 ✅ - پکیج سیو + ایمپریشن [ ایرانی ] توضیحات 2,500  تومان 10000/100 فعال
717 ♻ - ایمپریشن ایرانی [ مناسب اکسپلور ] توضیحات 5,000  تومان 100000000/100 فعال
71 📲 - اشتراک گذاری پست [ آنی ] توضیحات 7,000  تومان 5000000/100 فعال
718 ♻ - ایمپریشن استوری [ سریع ] توضیحات 8,500  تومان 1000000/200 فعال
656 🎛 - بازدید استوری + پروفایل + ایمپریشن توضیحات 10,000  تومان 200000/100 فعال
845 ❌ - نظرسنجی استوری [ گزینه No ] توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
844 ✅ - نظرسنجی استوری [ گزینه Yes ] توضیحات 10,000  تومان 100000/100 فعال
839 ✅ - یک کامنت + لایک [ اکانت تیک آبی ] توضیحات 10,000  تومان 1/1 فعال
986 📊 - اشتراک گذاری پست اینستاگرام توضیحات 12,000  تومان 5000000/100 فعال
662 2⃣ - نظرسنجی استوری [ گزینه دوم ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/100 فعال
719 1⃣ - نظرسنجی استوری [ گزینه اول ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/100 فعال
76 📲 - اشتراک گذاری استوری توضیحات 15,000  تومان 10000000/100 فعال
840 ✅ - دو کامنت + لایک [ اکانت تیک آبی ] توضیحات 18,000  تومان 1/1 فعال
841 ✅ - سه کامنت + لایک [ اکانت تیک آبی ] توضیحات 25,000  تومان 1/1 فعال
660 👆🏻- کلیک روی لینک استوری [ آنی ] توضیحات 25,000  تومان 250000/100 فعال
655 👆🏻- کشیدن ایموجی در استوری توضیحات 28,000  تومان 1000000/100 فعال
842 ✅ - چهار کامنت + لایک [ اکانت تیک آبی ] توضیحات 35,000  تومان 1/1 فعال
715 ✅ - پکیج بازدید TV + شِیر + Engagement توضیحات 40,000  تومان 100000/100 فعال
843 ✅ - پنج کامنت + لایک [ اکانت تیک آبی ] توضیحات 45,000  تومان 1/1 فعال
856 🔴 - کامنت دلخواه انگلیسی + لایک [ اکانت تیک آبی ] توضیحات 80,000  تومان 1/1 فعال
🔹 خدمات فیسبوک 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
680 👁 - بازدید استوری فیسبوک [ آنی ] توضیحات 22,000  تومان 50000/100 فعال
671 👁 - بازدید Reels فیسبوک [ ارزان ] توضیحات 32,000  تومان 500000/500 فعال
681 🌐 - اشتراک گذاری پست فیسبوک [ ارزان ] توضیحات 35,000  تومان 20000/100 فعال
676 🌐 - اشتراک گذاری پست فیسبوک توضیحات 350,000  تومان 50000/50 فعال
🔸 خدمات یوتیوب 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
980 👁 - بازدید پست یوتیوب [ ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 5000/100 فعال
978 ❤ - لایک پست یوتیوب [ میکس ] توضیحات 20,000  تومان 500000/10 فعال
979 ❤ - لایک پست یوتیوب [ بدون ریزش ] توضیحات 30,000  تومان 100000/50 فعال
981 👁 - بازدید پست یوتیوب [ میکس ] توضیحات 30,000  تومان 300000/100 فعال
575 ❤️ - لایک یوتیوب [ ارزان ، پرسرعت ] توضیحات 37,500  تومان 20000/10 فعال
983 👁 - بازدید شورت یوتیوب [ میکس ] توضیحات 70,000  تومان 1000000/100 فعال
982 👁 - بازدید پست یوتیوب [ استارت آنی ] توضیحات 75,000  تومان 5000000/15000 فعال
984 💬 - کامنت متن دلخواه یوتیوب توضیحات 130,000  تومان 100000/10 فعال
🔹 خدمات آپارات 🔹
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🔸 خدمات تیک تاک 🔸
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🔹 خدمات توویتر 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
136 ♻️ - ریتوویت پست توویتر توضیحات 264,000  تومان 20000/10 فعال
🔸 خدمات روبیکا 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
977 👁 - بازدید پست روبیکا [ میکس ] توضیحات 22,275  تومان 100000/50 فعال
976 ❤ - لایک پست روبیکا [ میکس ] توضیحات 30,000  تومان 100000/50 فعال
974 👤 - فالوور میکس روبیکا [ استارت آنی ] توضیحات 75,000  تومان 200000/50 فعال
975 👤 - ممبر کانال و گروه روبیکا [ میکس ] توضیحات 250,000  تومان 100000/50 فعال
🔹 سرویس های ارزان 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
53 👁-بازدید استوری [ فوق ارزان ] توضیحات 300  تومان 100000/10 فعال
659 👁 - بازدید پست [ ارزانترین ] توضیحات 400  تومان 1000000/500 فعال
141 🎛 - بازدید پست-ایمپرشن-بازدید پروفایل توضیحات 4,800  تومان 100000000/100 فعال
143 ❤ - لایک آنی اینستاگرام [ ارزان ] توضیحات 5,000  تومان 5000/50 فعال
146 💬 - کامنت رندوم ایرانی [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
147 💬 - کامنت تبریک تولد [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
148 💬 - کامنت احوال پرسی [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
149 💬 - کامنت تعریف از شخص [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
150 💬 - کامنت مخلوط [ فوق ارزان ] توضیحات 30,000  تومان 10000/10 فعال
🔹 سایر خدمات اختصاصی 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
699 ✅ - استخراج فالور [ دنبال کننده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/5000 فعال
700 ✅ - استخراج فالور [ دنبال شونده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/5000 فعال
701 ✅ - استخراج فالور [ لایک کننده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/500 فعال
702 ✅ - استخراج فالور [ کامنت کننده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/500 فعال
151 ♻ استخراج اعضای گروه ♻ توضیحات 25,000  تومان 1/1 فعال
578 📩 - ارسال پیام به پیوی توضیحات 150,000  تومان 10000/100 فعال

ارتباط با مگاپنل:

در صورت نیاز به تماس فقط با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

درباره مگاپنل

ما علاوه بر ارزانترین خدمات با کیفیت ترین خدمات را در بین رقبای خود ارائه می دهیم. اگر به دنبال روشی فوق العاده آسان برای ارائه خدمات بازاریابی و کسب درامد از این راه هستید ، دیگر جستجو نکنید! مگاپنل بهترین ها را ارائه می دهد! 

آدرس: خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان فرحبخش شرقی ، مقابل جایگاه CNG پلاک 65 واحد یک

نماد های اعتمـــــاد

logo-samandehi

© تمامی حقوق برای مگاپنل محفوظ است.

ارتباط با مگاپنل:

در صورت نیاز به تماس فقط با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

درباره مگاپنل

ما علاوه بر ارزانترین خدمات با کیفیت ترین خدمات را در بین رقبای خود ارائه می دهیم. اگر به دنبال روشی فوق العاده آسان برای ارائه خدمات بازاریابی و کسب درامد از این راه هستید ، دیگر جستجو نکنید! مگاپنل بهترین ها را ارائه می دهد!

آدرس: خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان فرحبخش شرقی ، مقابل جایگاه CNG پلاک 65 واحد یک

نماد های اعتمـــــاد

logo-samandehi

© تمامی حقوق برای مگاپنل محفوظ است.